Salg og leveringsbetingelser

Glovatex salg og leveringsbetingelser for private og erhvervskunder

Glovatex salg og leveringsbetingelser for erhvervskunder

1.

Generelt

1.1Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer. Medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne.
1.2Glovatex benævnes “Sælger” og den direkte hos Sælger købende kunde benævnes “Køber”. Sælger og Køber benævnes under et “Parter” eller “Parterne”.
1.3Sælger foretager videresalg i eget navn og for egen regning af produkter indkøbt af Sælger fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under ét benævnes “Leverandør”, “Leverandøren” eller “Leverandører”.
1.4Produkter benævnes under ét “Vare”, “Varer” eller “Varen”.
2.

Tilbud/ordrebekræftelse

2.1Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.
2.2Sælgers tilbud gælder i 3 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Og kun denne er bindende.
Der tages forbehold for tastefejl
2.3Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer. Der er leveret med Varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte Varer.
2.4Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Sælgers Leverandører.
2.5Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Varer fra Sælger.
3.

Priser

3.1Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Sælgers lager, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
3.2Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
4.

Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1Såfremt Køber har konto hos Sælger. Forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Sælger. Gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 9.1., uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
4.2Hvis Køber ikke har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 9.1., og uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
4.3Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.
4.4Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag. Tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
4.5Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.
4.6Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
4.7Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.
4.8Vi tilbyder flere mullige betalingsmetoder:
Den mest sikre, og den betalingsform vi anbefaler alle kunder, er at betale med et betalingskort.

Vi accepterer følgende korttyper:
– Visa
– Mastercard

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når varerne er afsendt.
Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.
Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.
Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi aldrig forhøje godkendte beløb.

5.

Annullering og ændring af ordrer

5.1Køber har efter afgivelse af en ordre til Sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
5.2Såfremt Sælger på trods af punkt 5.1. særskilt godkender en ændring eller annullering. Er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger. Herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.
6.

Returvarer og returbar emballage

6.1Sælger modtager ikke Varer retur uden gyldigt returnummer, udstedt af sælger.
6.2Såfremt det på trods af punkt 6.1. særskilt aftales, at Sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtager Sælger dog aldrig retur.
6.3Sælger krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Sælgers salgsomkostninger.
6.4Sælger krediterer returbar emballage ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings- og fragtomkostninger m.v. fastsat af Sælger.
7.

Vareprøver

7.1Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.
8.

Garanti

8.1Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede Varer.
8.2Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en Vare direkte over for Leverandøren, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.
9.

Levering

9.1Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Der beregnes en leveringstid på 1-5 hverdage, normalt.
9.2Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:
a) Force majeure, jf. punkt 13.
b) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers Leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.
c) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.
d) Arbejdskonflikter uanset årsag.
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
9.3Hvis Parterne har truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leverer Sælger Varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
9.4Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
9.5Såfremt Køber ikke opfylder den i punkt 9.4 anførte forpligtelse, vil Sælger være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede.
9.6Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.
9.7Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, ligesom Køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage Varerne til det aftalte leveringstidspunkt.
10.

Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

10.1Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.
10.2Ved mindre forsinkelse foretager Sælger efterlevering.
10.3I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.
10.4Hvis Køber hæver aftalen i henhold til punkt 10.3, så har Køber krav på erstatning fra Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance med tillæg af 10 %.
10.5Køber har – ud over det i punkt 10.4 nævnte – ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af Sælgers forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køber hæver eller fastholder købet.
11.

Undersøgelsespligt og reklamation

11.1Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.
11.2Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have konstateret. Ved den i punkt 11.1 nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Sælger straks og absolut senest 8 dage efter Varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning. Ved øvrige mangler skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét (1) år efter levering.
12.

Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

12.1Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 11.2 eller punkt 13, skal Sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers valg.
12.2Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. punkt 12.1, inden rimelig tid efter. At Køber har reklameret i henhold til punkt 11. eller punkt 13., har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen. For så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
12.3Hvis Køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side.
12.4Uanset det foregående er Sælgers erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde Vare(r) med tillæg af 10 %.
12.5Sælger har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 12.3 og 12.4 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
12.6Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder. Såfremt Varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.
12.7Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede Varer.
13.

Force majeure

13.1I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor Sælgers kontrol. Herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt. Herunder en Leverandørs eller producents insolvens, eller lignende. Kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre. Efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.
14.

Produktansvar

14.1Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang. At loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som Varer leveret af Sælger måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
14.2Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 3.000
14.3Hvis Sælger er ansvarlig for produktskade, jf. punkterne 14.1 og 14.2, men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.
14.4Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand. Er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar. Som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift. Som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af Varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.
14.5Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
15.

Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

15.1Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder. driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab. Hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler. Eller på andet grundlag.
15.2Hvis Sælgers Leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for forsinkelser eller mangler, så vil Sælger være indstillet på så vidt muligt at give Køber transport i Sælgers krav mod Leverandøren eller tredjemand.
16.

Tvister

16.1Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne. Skal afgøres ved voldgift. Medmindre Sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).
16.2Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 47 i “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed” (herefter AB 92).
16.3Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 45 i AB 92, medmindre syn og skøn skal foretages som led i en retssag, der er anlagt ved de ordinære domstole.
16.4Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole. Skal sagen anlægges ved Sælgers hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.
17.

Ikrafttræden

17.1Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. Januar 2016 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

Glovatex salg og leveringsbetingelser for private kunder

1.

Generelt

1.1Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer. Medmindre anden skriftlig aftale herom foreligger mellem Parterne.
1.2Glovatex benævnes “Sælger” og den direkte hos Sælger købende kunde benævnes “Køber”. Sælger og Køber benævnes under et “Parter” eller “Parterne”.
1.3Sælger foretager videresalg i eget navn og for egen regning af produkter indkøbt af Sælger fra producenter, handelsselskaber, forhandlere og importører, der under ét benævnes “Leverandør”, “Leverandøren” eller “Leverandører”.
1.4Produkter benævnes under ét “Vare”, “Varer” eller “Varen”.
2.

Tilbud/ordrebekræftelse

2.1Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.
2.2Sælgers tilbud gælder i 3 dage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Endelig aftale om levering foreligger først, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse. Og kun denne er bindende.
Der tages forbehold for tastefejl
2.3Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger, kataloger og brochurer. Der er leveret med Varen, og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for de købte Varer.
2.4Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger, brochurer samt øvrige informationer, herunder elektroniske informationer af enhver art, fra Sælgers Leverandører.
2.5Sælger påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig eller skriftlig vejledning, måltagning, beregning mv., som en medarbejder måtte yde i forbindelse med køb af Varer fra Sælger.
3.

Priser

3.1Priser fremgår af Sælgers til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendt ordrebekræftelse. Levering sker fra Sælgers lager, medmindre andet skriftligt er aftalt. Alle priser opgives eksklusiv fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.
3.2Sælger er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.
4.

Betaling, ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

4.1Såfremt Køber har konto hos Sælger. Forfalder købesummen til betaling efter de for Købers konto hos Sælger. Gældende betalingsbetingelser, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er aftalt. Købesummen forfalder til betaling regnet fra det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 9.1., uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
4.2Hvis Køber ikke har konto hos Sælger, forfalder købesummen til betaling på det angivne leveringstidspunkt, jf. punkt 9.1., og uanset om Købers forhold medfører, at levering ikke kan ske som aftalt.
4.3Såfremt Købers betaling(er) ikke sker rettidigt, og/eller hvis forudsætningerne for den aftalte kredit væsentligt ændres, er Sælger berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til Køber, uanset om leverancerne har en indbyrdes sammenhæng.
4.4Ved Købers betaling efter sidste rettidige betalingsdag. Tilskrives morarenter af det forfaldne tilgodehavende inkl. moms i henhold til renteloven, medmindre anden rentesats følger af sædvane, kutyme eller er aftalt. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.
4.5Sælger bevarer ejendomsretten til de solgte Varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter og/eller gebyrer er betalt.
4.6Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.
4.7Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.
4.8Vi tilbyder flere mullige betalingsmetoder:
Den mest sikre, og den betalingsform vi anbefaler alle kunder, er at betale med et betalingskort.

Vi accepterer følgende korttyper:
– Visa
– Mastercard

Ved betaling med elektronisk betalingskort trækkes beløbet først, når varerne er afsendt.
Der betales via en sikker og krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer). Dette betyder at dine kortoplysninger ikke kan læses af udenforstående.
Når du handler med et betalingskort, forbeholder vi os retten til at kontrollere, om de personlige oplysninger der er opgivet, er sande.
Vi kan til enhver tid nedskrive det betalte beløb – hvis f.eks. et produkt er udsolgt, eller ikke ønskes alligevel. Men af sikkerhedsmæssige årsager kan vi aldrig forhøje godkendte beløb.

5.

Annullering og ændring af ordrer

5.1Køber har efter afgivelse af en ordre til Sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.
5.2Såfremt Sælger på trods af punkt 5.1. særskilt godkender en ændring eller annullering. Er Køber pligtig at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger. Herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som følge af udskudt leveringstidspunkt, dog mindst kr. 500,-. Ved hel eller delvis annullering er Køber videre pligtig til at erstatte Sælgers mistede fortjeneste.
6.

Fortrydelsesret, returvarer og returbar emballage

6.1Køber har 14 dages fortrydelsesret fra dagen de modtager varen. Sælger modtager ikke Varer retur uden gyldigt returnummer, udstedt af sælger.
6.2Såfremt det på trods af punkt 6.1. særskilt aftales, at Sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Varerne skal også være fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Køber, modtager Sælger dog aldrig retur.
6.3Sælger krediterer godkendte returvarer med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og af Sælgers salgsomkostninger.
6.4Sælger krediterer returbar emballage ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings- og fragtomkostninger m.v. fastsat af Sælger.
7.

Vareprøver

7.1Vareprøver viser kun farve, størrelse og kvalitet i almindelighed, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser, medmindre afvigelserne er væsentlige og for Køber uforudsigeligt store i forhold til de foreviste vareprøver.
8.

Garanti

8.1Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede Varer.
8.2Køber accepterer udelukkende at kunne rejse krav i henhold til en leverandørgaranti for en Vare direkte over for Leverandøren, idet Sælger alene videreformidler oplysning om en eventuel leverandørgaranti til Køber.
9.

Levering

9.1Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne. Der beregnes en leveringstid på 1-5 hverdage, normalt.
9.2Såfremt der er aftalt fast leveringstidspunkt, så har Sælger ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:
a) Force majeure, jf. punkt 13.
b) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers Leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.
c) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.
d) Arbejdskonflikter uanset årsag.
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
9.3Hvis Parterne har truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leverer Sælger Varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.
9.4Køber er forpligtet til at stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning.
9.5Såfremt Køber ikke opfylder den i punkt 9.4 anførte forpligtelse, vil Sælger være berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frigørende virkning på leveringsstedet, uanset om en repræsentant for Køber er til stede.
9.6Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved levering. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for levering.
9.7Køber skal betale udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med aflæsning på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, ligesom Køber skal betale eventuelle omkostninger, der følger af, at Køber ikke kan modtage Varerne til det aftalte leveringstidspunkt.
10.

Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

10.1Køber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet Køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen.
10.2Ved mindre forsinkelse foretager Sælger efterlevering.
10.3I tilfælde af væsentlig forsinkelse fra Sælgers side er Køber berettiget til at hæve købet. Hvis der er aftalt successiv levering, er Køber dog alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede delleverance.
10.4Hvis Køber hæver aftalen i henhold til punkt 10.3, så har Køber krav på erstatning fra Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side. Erstatningen kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance med tillæg af 10 %.
10.5Køber har – ud over det i punkt 10.4 nævnte – ikke ret til nogen erstatning eller anden kompensation i anledning af Sælgers forsinkelse. Dette gælder, uanset om Køber hæver eller fastholder købet.
11.

Undersøgelsespligt og reklamation

11.1Vi yder naturligvis 24 måneders reklamationsret i henhold til købeloven. Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder at farve- og nuanceforskelle ligger inden for det acceptable.
11.2Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, som Køber har eller burde have konstateret. Ved den i punkt 11.1 nævnte kontrol, skal Køber fremsætte over for Sælger straks og absolut senest 14 dage efter Varens levering til Køber for at kunne tages i betragtning. Ved øvrige mangler skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have opdaget manglen, og senest inden ét (2) år efter levering.
12.

Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

12.1Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 11.2 eller punkt 13, skal Sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers valg.
12.2Hvis Sælger ikke foretager afhjælpning eller omlevering, jf. punkt 12.1, inden rimelig tid efter. At Køber har reklameret i henhold til punkt 11. eller punkt 13., har Køber ret til ved skriftlig meddelelse til Sælger at hæve aftalen. For så vidt angår den mangelfulde del af leverancen.
12.3Hvis Køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side.
12.4Uanset det foregående er Sælgers erstatningsansvar for mangler altid begrænset til fakturaværdien af de(n) mangelfulde Vare(r) med tillæg af 10 %.
12.5Sælger har intet ansvar for mangler eller for undladelse af at levere erstatningsvare(r) udover det i punkterne 12.3 og 12.4 foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, som manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Denne begrænsning i Sælgers ansvar gælder dog ikke, hvis Sælger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
12.6Købers krav på afhjælpning, omlevering eller ophævelse bortfalder. Såfremt Varerne ikke har været opbevaret eller anvendt korrekt og sædvanligt samt i overensstemmelse med Sælgers anvisninger.
12.7Sælger har intet ansvar for skader forårsaget af forkert og uhensigtsmæssig brug af leverede Varer.
13.

Force majeure

13.1I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor Sælgers kontrol. Herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt. Herunder en Leverandørs eller producents insolvens, eller lignende. Kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere Købers ordre. Efter eget valg ved meddelelse til Køber hurtigst muligt.
14.

Produktansvar

14.1Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar i det omfang. At loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som Varer leveret af Sælger måtte forvolde, i det omfang at skadeforvoldelsen skyldes udøvelse af grov uagtsomhed fra Sælgers side, og at Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.
14.2Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 3.000
14.3Hvis Sælger er ansvarlig for produktskade, jf. punkterne 14.1 og 14.2, men såfremt produktskaden også kan henføres til fejl begået af Køber, fordeles ansvaret mellem Parterne efter graden af udvist skyld.
14.4Hvis Sælger måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand. Er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs for det ansvar. Som Sælger måtte blive pålagt, og som er videregående end Sælgers ansvar efter ovenstående bestemmelser. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift. Som behandler erstatningskrav mod Sælger fra tredjemand i anledning af Varer leveret af Sælger via Køber til tredjemand.
14.5Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
15.

Almindelig ansvarsbegrænsning og transport i krav mod sælgers leverandører

15.1Sælgers ansvar kan ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder. driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab. Hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler. Eller på andet grundlag.
15.2Hvis Sælgers Leverandør eller anden tredjemand har et ansvar over for Sælger for forsinkelser eller mangler, så vil Sælger være indstillet på så vidt muligt at give Køber transport i Sælgers krav mod Leverandøren eller tredjemand.
16.

Tvister

16.1Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne. Skal afgøres ved voldgift. Medmindre Sælger bestemmer, at tvisten skal afgøres ved de ordinære domstole. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret (dog finder international købelov del II ikke anvendelse).
16.2Hvis sagen skal afgøres ved voldgift, skal voldgiftsretten etableres efter reglerne i § 47 i “Almindelige Betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og anlægsvirksomhed” (herefter AB 92).
16.3Syn og skøn skal etableres efter reglerne i § 45 i AB 92, medmindre syn og skøn skal foretages som led i en retssag, der er anlagt ved de ordinære domstole.
16.4Hvis sagen afgøres ved de ordinære domstole. Skal sagen anlægges ved Sælgers hovedkontors værneting, uden hensyn til hvor Køber bor eller opholder sig.
17.

Ikrafttræden

17.1Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. Januar 2016 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

NYHEDSBREV - BETINGELSER & VILKÅR

Ved køb på Glovatex.dk kan du tilvælge at tilmelde dig Glovatex’s nyhedsbrev, og dermed accepterer du at vi må sende dig markedsføringsmateriale enten via e-mail eller brev med informationer om åbningstider, nyheder og gode tilbud.
Hvis du har lagt en ordre hos en af vores salgsrepræsentanter, vil du automatisk blive tilmeldt vores nyhedsbrev.
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet på Glovatex.dk vil du fremover modtage Glovatex’s nyhedsbrev pr. e-mail. Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrev fra Glovatex, kan du til enhver tid klikke på “Afmeld nyhedsbrev” i bunden af nyhedsbrevet.
Du er også velkommen til at sende en e-mail til info@glovatex.dk eller ringe til os på tlf. 71 74 74 62, hvis du ikke ønsker at blive kontaktet med gode tilbud.

Glovatex’s behandling af personlige oplysninger:
I forbindelse med markedsføringen af Glovatex, indsamler Glovatex bl.a. data som navn, adresse, postnummer, email-adresse, samt oplysninger om kundernes brug af webshoppen og butikkerne. Disse data bruger vi bl.a. til at give vores kunder relevant information om nyheder, events og tilbud på vores webshop, herunder fx tilbud og produktnyheder. Desuden bruges disse data i forbindelse med udvikling af webshoppen og butikkerne. Personoplysninger behandles fortroligt af Glovatex. De data, du har opgivet, placeres på en sikker server i en database. Kun Glovatex’s netværksadministrator og webmaster har adgang til denne database. Dine data vil aldrig blive solgt eller videregivet til trediemand på nogen måde. Kontakt os på info@glovatex.dk, hvis du har spørgsmål.

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste købt hos os, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk
Europa-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial